Štipendiá v školskom roku 2018/2019

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia
závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

a) 46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

 

Žiadosť o štipendium


Tlačivo žiadosti poskytne ekonomické oddelenie školy (alebo je na www.uips.sk) a ako prílohy musí obsahovať:


1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
2. a) aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi -                 štipendium bude priznané z titulu hmotnej núdze alebo
    b) doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok .

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:

čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná. (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti , potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách ) - štipendium bude priznané z titulu životného minima.
Príjem za predchádzajúci kalendárny rok sa započítava len pre tie osoby, ktoré sa spoločne posudzovali pri určení životného minima.

Podľa §149 ods. 1 štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, ale ak si žiak neplní ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušuje vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium) aj z týchto dôvodov. Štipendium možno priznať aj žiakovi, ktorý v predchádzajúcom klasifikačnom období neprospel alebo mal zníženú známku zo správania.
Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok ne-splnenie podmienok na jeho poskytovanie.

Žiadosť o poskytnutie štipendia
1. INFORMÁCIE O ŽIAKOVI
Meno a priezvisko
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska:

2. INFORMÁCIE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ŽIAKA )
Meno a priezvisko
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska

3. INFORMÁCIE O ŠKOLE, NA KTOREJ ŽIAK ŠTUDUJE:
Názov školy:
Sídlo školy:
Riaditeľ:

4. ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA
Dolu podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca, zaväzujem sa svojim podpisom, že:
• bezodkladne písomne ohlásim riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia,
• vrátim štipendium poskytnuté na základe mnou uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia. )
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania štipendia.
Dňa: Podpis žiadateľa/zákonného zástupcu:

5. ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dolu podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca čestne prehlasujem, že:
• všetky informácie uvedené v žiadosti o štipendium sú pravdivé,
• všetky údaje obsiahnuté v prílohách k žiadosti o štipendium sú zhodné s údajmi uvedenými v žiadosti o štipendium.
V prípade, že mi bude priznané štipendium budem dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní štipendií a som si vedomý/vedomá možných sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
Dňa: Podpis žiadateľa/zákonného zástupcu:

6. DOKLADY PRILOŽENÉ K ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM
Z TITULU HMOTNEJ NÚDZE
1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia žiaka za predchádzajúci polrok, resp. výročného vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval.
2. Doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 3)
Z TITULU ŽIVOTNÉHO MINIMA
1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia žiaka za predchádzajúci polrok, resp. výročného vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval.
2. Doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených neplnoletých detí v rodine.
a) Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov (rodinné prídavky sa poskytujú len na nezaopatrené deti).
b) Iné doklady (napr. potvrdenia škôl o dennom štúdiu súrodencov).
3. Doklady o príjme posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok.
a) Potvrdenia zamestnávateľov o čistej mzde zo závislej činnosti.
b) Doklad z daňového úradu: Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl.
c) Dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.).
d) Dávka a príspevky v hmotnej núdzi.
e) Prídavok na dieťa, daňový bonus.
f) Zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie.
g) Rozhodnutia súdu (napr. výživné).
h) Dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa).
i) Iné doklady.
4. Doklady o spoločne posudzovaných osobách.
Rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že osoba je nezvestná a pod.
5. Iné doklady na priznanie štipendia.

7. ŽIADOSŤ )
Dátum podania žiadosti:
Školský rok:
Priemerný prospech žiadateľa za predchádzajúci polrok:
Výška poskytnutého štipendia:
8. POMOCNÁ TABUĽKA NA URČENIE PRÍJMU SPOLU POSUDZOVANÝCH OSÔB 5)
I. polrok
Príjem spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok
Posudzované osoby:
Príjem od zamestnávateľa (čistá mzda a daňový bonus)
Príjem podľa potvrdenia (výpisu) z daňového úradu
Rodinné prídavky
Dôchodky
(invalidný, starobný, výsluhový, vdovecký, sirotský a pod.)
Dávky sociálneho poistenia
(dávka v nezamestnanosti, počas práceneschopnosti, a pod.)
Príspevky
(materský alebo rodičovský, počas ošetrovania člena rodiny a pod.)
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
Príjmy určené rozhodnutím súdu
( napr. výživné )
Iné
CELKOVÝ PRÍJEM POSUDZOVANÝCH OSÔB:
PRÍJEM RODINY = 1/12 SÚČTU PRÍJMOV VŠETKÝCH OSÔB :
Započítavanie príjmov: príjem rodičov – otec, matka
príjem nezaopatrených detí
príjem zaopatrených neplnoletých detí
príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba
Vypočítanie životného minima:
S1 – životné minimum jednej plnoletej osoby
S2 – životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osoby
SD – životné minimum zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného dieťaťa
n – počet zaopatrených neplnoletých detí alebo nezaopatrených detí

ŽIVOTNÉ MINIMUM = S1 + S2 + n . SD

Suma životného minima sa každoročne k 1. júlu prehodnocuje. Životné minimum sa určuje podľa aktuálneho stavu spoločne posudzovaných osôb v čase podania žiadosti o štipendium. Príjem za predchádzajúci kalendárny rok sa započítava len pre tie osoby, ktoré sa spoločne posudzovali pri určení životného minima.
Porovnanie príjmu voči životnému minimu:

5) Platí len pri posudzovaní žiadosti o štipendium podľa §149 ods. (1) písm. b).
9. POMOCNÁ TABUĽKA NA URČENIE PRÍJMU SPOLU POSUDZOVANÝCH OSÔB 5)
II. polrok
Príjem spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok
Posudzované osoby:
Príjem od zamestnávateľa (čistá mzda a daňový bonus)
Príjem podľa potvrdenia (výpisu) z daňového úradu
Rodinné prídavky
Dôchodky
(invalidný, starobný, výsluhový, vdovecký, sirotský a pod.)
Dávky sociálneho poistenia
(dávka v nezamestnanosti, počas práceneschopnosti, a pod.)
Príspevky
(materský alebo rodičovský, počas ošetrovania člena rodiny a pod.)
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
Príjmy určené rozhodnutím súdu
( napr. výživné )
Iné
CELKOVÝ PRÍJEM POSUDZOVANÝCH OSÔB:
PRÍJEM RODINY = 1/12 SÚČTU PRÍJMOV VŠETKÝCH OSÔB :

ŽIVOTNÉ MINIMUM = S1 + S2 + n . SD

Porovnanie príjmu voči životnému minimu: